دکوراسیون اتاق نشیمن

دکوراسیون اتاق نشیمن

طراحان آریا در این مقاله راجع به دکوراسیون اتاق نشیمن برای شما علاقمندان به طراحی داخلی سخن می گوید.

در ھر خانه ای اتاق نشيمن پر رفت و آمد ترین مکان است، بنابراین باید در طراحی داخلی آن توجه بيشتری به خرج داد.

اتاق نشيمن باید محيطی گرم ودوستانه و در عين حال زیبا باشد. با به کار بردن اندکی ذوق و سليقه واستفاده از چند مجسمه، گلدان و… می توان از اتاق نشيمن محيطی دلپذیرو زیبا ساخت.

دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن

برای تزیين اتاق نشيمن راه ھای مختلفی وجود دارد که چند نمونه از آن را ذکر می کنيم:

محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد.

مثلا می توانيد نقطه ای را به عنوان مرکز در نظر بگيرید و مبل ھا را مقابل آن بچينيد(مثل شومينه یا تلویزیون) ھمچنين می توانيد به جای اینکه کاناپه رابه دیوار بچسبانيد آن را با کمی فاصله از دیوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری زیبا با گلدانی گل قرار دھيد.

دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن

سعی کنيد در اتاق نشيمن خود از رنــگ ھــای مـلایــم اســتــفـاده کـنيد.

ھمان طورکه می دانيد رنگ ھا تاثير مھمی در روحيه افراد دارند پس با توجه به رنگ ھای استفاده شده، اتاق نشيمن مــی تــوانــد مـکــانـی دلـھـر ه زا، دلـپـذیـر یـا آزاردھـنـده باشد.

بنابراین باانتخاب رنگ ھای ملایم و مناسب برای دیوارھا، مھم ترین اصل برای طراحی اتاق نشيمن را به انجام رسانده اید.

شما دوست دارید اتاق نشيمن تان فضایی گرم و دوستانه باشد که باید گفت یکی از رنگ ھایی که این خصوصيات را دارد، رنگ سبز است.

با استفاده از سایه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاق نشيمنی زیبا و دلپذیر ساخت.
استفاده از آینه برای بزرگ تر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است.

با نصب آینه بزرگ بر روی دیوار می توانيد تا حد زیادی فضا را بزرگ تر جلوه دھيد البته باید دقت کنيد که سمت مقابل آینه شلوغ نباشد.

برای تزیين اتاق نشيمن می توانيد از وسایل کوچک و زیبا استفاده کنيد، مثلا در کنارکاناپه، ميز گرد کوتاھی قراردھيد و روی آن چند تا گلدان گل بگذارید تا فضا نشاط انگيز شود. “رابرت فراست” شاعر آمریکایی معتقد است:

“خانه ھمان جایی است که وقتی قرار است به آن برگردیم، ھمه اجزایش آدم را به سمت خودش می کشد.”

سویه ھای معنوی را اگر کنار بگذاریم،قطعا یکی از این اجزایی که آدم را به سمت خانه اش می کشد، سليقه ای است که در چيدمان اجزای خانه به کار رفته است.

دکوراسیون اتاق نشیمن
دکوراسیون اتاق نشیمن

برداشتن ۶ قدم زیر به شما کمک می کند تا به یک دکوراسيون مطلوب و در عين حال شخصی دست پيدا کنيد:

  • از نصب تابلوھای کوچک روی دیوارھای بزرگ اجتناب کنيد. با این کار ھم از ارزش اثر ھنری کم می شود و ھم دیوار خانه کوچک به نظر میرسد.
  • تابلوھای ھنری باید دو سوم پھنای دیوار را پوشش دھند تا بشود آنھا را یک عنصر دکوراتيو به حساب آورد.
  •  اگر می خواھيد دیوارھای اتاق تان مرتفع به نظر بياید، از چندین تابلوی عمودی در کنار ھم استفاده کنيد. اگر دوست دارید دیوارھای اتاق تان پھن و طولانی به نظر بياید ، چندین تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد.
  • قبل از انجام رنگ آميزی نھایی، از علاقه تان به رنگ مورد نظر مطمئن شوید. شاید بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنيد و زمانی که از شدت روشنی، تيرگی و یا درخشندگی آن اطمينان حاصل کردید آن را برای کل دیوارھا به کار ببرید.
  • بھتر است امتحان رنگ را در زیر ھمان نوری انجام دھيد که بيشترین زمان را با آن سپری می کنيد.
  • نورھا می توانند روی رنگ ھا تاثير بگذارند. برای مثال، نورھای زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه می کنند. در مقابل، نورھای سفيد، باعث اضافه شدن کمی رنگ آبی به دیگر رنگ ھا می شوند.
  • استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زیبایی خانه بسيار کمک می کند ، ولی به ھنگام نصب این تابلوھا باید در نظر داشته باشيد که در ارتفاعی باتر و یا پایين تر از حد تعریف شده قرار نگيرند.حد تعریف شده نصب تابلوھا در حقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است .
  •  اگر می خواھيد اتاق ھا بزرگ تر از حد واقعی به نظر برسند، از رنگ ھای روشن و درخشنده استفاده کنيد. برعکس، اگر فضای وسيعی در اختيار دارید و می خواھيد که کوچک تر به نظر برسد ، رنگ ھای تيره به کار ببرید.
    منبع : روزنامه آفتاب یزد