۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک 

در این مقاله طراحان آریا ۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک را برای شما علاقمندان به طراحی داخلی  شرح می دهد.

اتاق کودک تمام دنيای بچه ھا محسوب می شود. تا زمانی که بچه خيلی کوچک است، این فضا مکانی برای خواب و بازی اوست؛ اما کمی که بزرگتر می شود تبدیل به فضایی می شود که شخصيت کودک شکوفا شده و استقبال به دست می آورد. طراحی داخلی اتاق کودک امری مهم می باشد و آماده کردن اتاقی شاد و زیبا برای کودک، قوانينی را می طلبد که قبل از خرید وسائل جور واجور باید مورد توجه قرار گيرد.

به عنوان مثال وسائل اتاق کودک باید راحت، سبک، ایمن و در عين حال به راحتی قابل نظافت باشد.
اما چيدن اسباب و پر کردن فضای اتاق، ھمه موضوع نيست. بچه ھا دوست دارند در اتاقشان بازی کنند، نقاشی بکشند و دوستانشان را به آنجا دعوت کنند نکته مھم و ایده آل دراین اتاق خالی گذاشتن بخشی از اتاق به عنوان دنيای بازی کودک است. ھمچنين باید بخشی از اتاق را به این اختصاص داد که کودک در آنجا احساس راحتی کند، خلاقيتش پرورش یابد، جھان پيرامونش را بشناسد و تمام انرژیش را بروز دھد.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک
۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

خلق دنيایی قابل تغيير

اتاق کودک که فضایی مختص به اوست باید با توجه به رشد کودک و بزرگ شدن او تغيير کند راه حل ساده برای اینکه مجبور نباشيد ھر دو سال یک بار وسایل اتاق را عوض کنيد، پيش بينی خرید وسایلی است که قابل تغيير باشند.

این نوع از لوازم با توجه به رشد کودک قابل تغيير ھستند.
ميزھای تاشو، کاناپه ھایی که به عنوان تخت نيز استفاده می شوند و ميزھایی که به شکل کمد تغيير می یابند از این جمله اند. ھمچنين در این
موارد طراحان دکوراسيون می توانند به شما کمک کنند.
ایده عالی در مورد اتاق ھای کوچک، استفاده از تخت ھای دو طبقه است. مزیت این تخت ھا این است که کودک در طبقه با می خوابد و طبقه
پایين جایی برای بازی و خلاقيت اوست. به خاطر اطمينان بيشتر بھتر است از ۶ سالگی به بعد این طرح را اجرا کرد.

از این سن کودک می تواند بهراحتی از پله ھا با و پایين برود، بی آنکه خطری برایش پيش بياید. ارتفاع مناسب این تخت باید حدود ۲٫۶۰ سانتی متر باشد.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک
۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

اتاق،غذای رشد و محيط بازی

در دنيای کوچولو ھا، بازی بخش مھمی از زندگی آنھا را به خود اختصاص داده است. نقاشی کشيدن، سرگرم شدن با اسباب بازی ھا، ساخت
کاردستی، خلاقيت و نوآوری و… ھمه در بستر اتاق کودک است که شکل می گيرد.

تا حد ممکن بخشی از اتاق را برای این فعاليت ھا و تفریحات کودک خالی بگذارید. ھمچنين این دنيای کوچک علاوه بر اینکه باید دریچه ای به سوی خلاقيت و رشد کودک باشد، از ھمه لحاظ می بایست ایمن باشد.
چسباندن یک کاغذ بزرگ به دیوار یا یک ميز نقاشی شاید در چيدمان اتاق کودک کمی عجيب به نظر برسد اما یک موضوع لازم است، چرا که اتاق
علاوه بر اینکه جایی برای استراحت است فضای رشد و پرورش توانایی ھای فيزیکی و ذھنی کودک نيز به حساب می آید.

ھمچنين نگاه عميق تربه این مسئله نشان می دھد که بازی راھی است تا فرشته ھای کوچولو با اجتماع ارتباط برقرار کنند. کودک حين بازی مشارکت، ھمکاری،سازش با دیگران و حل مشکلات را می آموزد.

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک
۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

قلمرو کودک!

اتاق تنھا قسمت خانه است که کودک احساس می کند متعلق به خودش است. این فضا ھمه دنيای کوچک او را برایش عينيت می بخشد:
شخصيت، سليقه ھا و علایق او باید در برابر این مسائل احساس راحتی و آزادی کند. اما در بيشتر موارد ھر کودک به تنھایی نمی تواند اتاقی برای خود داشته باشد.

در این صورت وظيفه پدر و مادر سخت تر می شود؛ زیرا باید با ظرافت دو یا سه قسمت را برای ھر بچه در اتاق آماده کنند.
در نتيجه ھر کدام از آنھا قلمرو خود دارند با این تفاوت که در کنار ھم ھستند.
این جداسازی را می توان با روش ھای مختلفی انجام داد که رایج ترین آنھا پرده، دیوار متحرک و کرکره است.

ھمچنين می توان رنگ دیوارھا وفرش ھای ھر قسمت را تغيير داد تا این مرزبندی واضح تر باشد. اگر قصد دارید برای خواھر و برادر اتاق را آماده کنيد، بھتر است از رنگ ھای متفاوت مثل صورتی و سبز برای ھر بخش استفاده کنيد.

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک
۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

توجه خاص به امنيت اتاق

نکته ای که نباید به ھيچ وجه بی توجه از کنار آن رد شد، امنيت اتاق کودک است. موقعيت و چيدمان وسایل در درجه اول اھميت قرار دارد. قفسه ھا را در قسمت باتر دیوار نصب کنيد، اما اگر کودک مثلا در سن مدرسه است و باید از قفسه ھا وسيله ای را بردارد باید طوری باشد که او راحت باشد.

ھمچنين از نزدیک گذاشتن ميز یا صندلی نزدیک پنجره ھا و کمدھا خودداری کنيد تا خطری کودک را تھدید نکند. برای اینکه خيالتان راحت باشد، ثابت بودن وسایل را کنترل کنيد.

در زمينه دکوراسيون اتاق نيز این نکته را مدنظر داشته باشيد که بھتر است رنگ دیوارھا از انواع غير سمی مثل آکروليک انتخاب شود، پریزھای برق و پنجره ھا از نظر ایمنی تایيد شده باشد و مصالح ساختمانی سالم و طبيعی باشد.

ملحفه و پرده ھا نيزباید از اجناس طبيعی مانند کتان باشد، چرا که شستشوی این پارچه ھا راحت است.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک
۶ ترفند برای چيدمان اتاق کودک

مرتب کردن

در اتاق کودک معمو ھميشه کمی ریخت و پاش دیده می شود. برای اینکه علاقه به مرتب کردن وسایل در کودک ایجاد شود، باید در کنار بازی و سرگرمی ھا این موضوع را نيز به او آموزش داد.

نخستين نکته در این باره خلاقيت است. به عنوان مثال می توانيد در یک گوشه اتاق یک چادر یاسبد بزرگ بگذارید تا وقتی کودک خواست وسایلش را سریع جمع کند، ھمه را در آن بریزد و این بازار شام جمع شود.

ھمچنين یک جالباسی متناسب با قد کودک برایش تھيه کنيد تا لباس ھایش را مرتب کند و این مسئوليت را نيز بياموزد.
ھر کدام از وسایل کودک باید جای مشخص داشته باشند تا او به راحتی بتواند ھر کدام را پيدا کند.

مثلا یک جعبه برای اسباب بازی ھای کوچک،سبد برای عروسک ھا، قفسه برای کتاب ھا و… روی ھر قسمت نيز عکس وسيله مربوط را بچسبانيد یا اسم آن را بنویسيد تا کوچولوی شماراحت جای ھروسيله را بشناسد.
در این صورت کودک استقلال نيز کسب می کند.

رنگ طلاست!

رنگ دوست ھميشگی بچه ھاست! رنگھا در درجه اول در بينایی کودک نقش دارند و به علاوه در آرامش، استراحت و تمرکز او نيز مؤثر ھستند.
برای نوزادان تا سن ٣ سال، رنگ ھای ملایم مثل صورتی، ليمویی، آبی آسمانی، سبز روشن و… توصيه می شود.

از ٣یا ۴سالگی کودک رنگ ھارا تشخيص می دھد و می توان متناسب با نظر او رنگ را انتخاب کرد.

همچنين می توانيد بخشی از دیوار اتاق را با رنگ ھای تند مانند قرمز رنگ آميزی کنيد و به کمک کودک تصاویری مانند حيوانات، شخصيت ھای کارتونی، لوازم ورزشی و… را روی آن بکشيد.

فراموش نکنيد که نور ھرقسمت اتاق کودک برای خواب، مطالعه، بازی و… باید متناسب با شرایط باشد.
یک نکته ظریف دیگر: از شش سالگی کودک را در چيدمان و انتخاب رنگ ھا مشارکت دھيد.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.