۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل

۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل

طراحان آریا در این مقاله ۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل را برای شما علاقمندان به طراحی داخلی شرح می دهد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

شيوه ی زندگی لغتی است که در زمان حاضر زیاد با آن مواجه می شویم و آن را می شنویم، یا به قولی، کلمه ای است که زمزمه ی این دھه ھای اخير است.
در پی ورود اجتناب ناپذیر توده ی انبوھی از رسانه ھای دیداری و شنيداری در زمان حال، مانند روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، اینترنت و… که ھمگی پر از تصاویر و جاذبه ھای زیاد در زمينه ی معرفی و تبليغ وسایل و مبلمان منزل ھستند، به نظر می رسد که دیگر شيوه ی زندگی به معنای راه و روش زندگی نيست، بلکه بيش تر در مورد شيوه ھای بازاریابی و تجارت صادق است.

به طور مثال، ممکن است در رسانه ھا با آگھی ھایی رو به رو شویم درباره ی آخرین لوازم و مبلمان، یا جدیدترین ابزارھا و دستگاه ھای صوتی و تصویری با کارآیی فوق مدرن؛

۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل
۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل

ولی باید دید آیا خانواده ی ماواقعاً به چنين لوازمی نياز دارد؟ یا باز برخلاف مورد اخير مثالی دیگری می زنيم:
اگر خانه ی ما آن قدر بزرگ نيست که برای برگزاری ميھمانی ھای رسمی جای کافی داشته باشد، آیا دليل بر این می شود که در اندیشه ی تھيه ی ميز و صندلی غذا خوری یا مکانی به عنوان ناھارخوری نباشيم؟
در زندگی امروز فضای غذاخوری بيش تر در معرض دید و نمایش است و به نحوی تأثير گذار به محل زندگی شما روح می دھد. ضمن این که، به عقيده ی پزشکان، غذا خوردن دور ميز و نشستن روی صندلی به ھنگام صرف غذا، از نظر تأمين سلامتی و پيشگيری از ابتلا به دردھای کمر و مفاصل مفيدتر است.
اما، مھم ترین بحث این است که روح، شيوه ای که برای آراستن و تزیين محيط زندگی بر می گزینيد ، می بایستی متناسب با رسم و شيوه ی زندگی شما باشد، نه این که مثلا خانه تان مانند نمایشگاھی چيده شده باشد که یک طراح بدون آشنایی با سبک و سياق زندگی تان به شما تحميل کرده است.
ھمين طور تصميم گيری در مورد تغيير دکور در خانه ھای قدیمی ھم باید مشخص کننده ی شيوه ی زندگی شما باشد، نه برحسب عادت ھای کھنه و تاریخ مصرف گذشته.
ما همواره سعی می کنيم در این تصميم گيری و تغيير نگرش در کنار شما باشيم و تا جایی که امکان پذیر است در جھت نيل به مقصود، با شما ھم پيمان گردیم.

۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل

۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل

۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل

پنج عامل بسيار مھم، در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گيرد: فضا، رنگ، بافت، روشنایی، و جزیيات .
▪ مثال :
یک اتاق نشيمن با شکوه با نور عالی و فضایی دلباز که به سبب داشتن سقف بسيار بلند منظره ی آن از با ھم چون یک گالری ھنری عظيم به
نظر می رسد، و کتابخانه ی سرتاسری در طبقه ی با از فرھيختگی صاحب این خانه حکایت دارد. در این جا شومينه ی بزرگ با دودکش بلندش
کانون توجه قرار می گيرد و ھمانند یک نگين تابناک، نگاه را به سمت خود جلب می کند.

۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل
۵ عامل مھم در طراحی داخلی منزل

۵ قدم تا فضای دلخواه

اگر از آن دسته افرادی ھستيد که درخانه و یا آپارتمانی کوچک زندگی
می کنيد و دوست دارید که فضای اتاق ھا و سالن تان بزرگ تر به نظر برسد، می توانيد از روش ھای متفاوت استفاده کنيد.
بدون شک زندگی در فضای کوچک دردسرھایی برای چيدمان وسایل خانه در بر دارد که با سازمان دھیمناسب می توانيد این مشکلات را از سر راه تان بردارید. اگر دوست داریدفضای خانه تان را دلچسب و گرم و صميمی خلق کنيد، بھتر است به چندنکته زیر توجه کنيد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

با اضافه کردن رنگ، نورھای مناسب و چيدمان صحيح وسایل خانه می توانيد به فضایی وسيع تر و کاربردی تر دست یابيد.

 • وسایل اضافی و بدون کاربرد را از اطراف مبلمان اصلی دور کنيد، تا فضایی مناسب برای ھرگونه تغييری به وجود آید.
 • در فضاھای کوچک، به ھم ریختگی ھای جزیی ھم بسيار به چشم می آیند و فضا را کوچک تر از آنچه ھست نمایان می کنند. به وسيله پاک سازی فضای خانه از وسایل اضافی و غير کاربردی، فضایی بزرگ و تميز نمایان می شود.
 • مبلمان و دیگر اجزای دکوراسيون را به حالت نيم دایره و دور تا دور اتاق چيدمان کنيد تا پرش بصری برای اعضای خانواده به وجود نياید و ھمچنين نقطه ای از فضای خانه کور نشود. در این صورت، جای جای خانه فضایی باز و قابل دید دارد و ھمه فضای خانه قابل استفاده است.
 • از استفاده کردن مبلمان بزرگ بپرھيزید تا خانه شما با فضایی باز و بزرگ نمایش داده شود.
 • استفاده از صندلی ھای بدون دسته و ميزھای کوتاه، بوفه و یاکتابخانه ھای بلند دیواری موجب پدیدار شدن فضایی بزرگ می شوند.
 • فراموش نکنيد که استفاده از دکورھای بلند موجب پدیدار شدن فضایی با ارتفاع بلندتر از حد معمول می شوند.
 • استفاده از رنگ ھای روشن با بافتی نرم و لطيف، فضایی بزرگ تر از آنچه ھست نمایان می کند.
  استفاده از رنگ ھای آبی روشن، سبز بسيار کم رنگ و طيف رنگ ھای شيری و کرم می توانند فضای آرام و وسيعی را نمایان کنند.
  استفاده از این رنگ ھا در فضاھای کوچک یکی از اصولی ترین توصيه ھای دکوراتورھا است.
 • استفاده از نورھای صحيح در دکوراسيون خانه، یکی از اصولی ترین و مھم ترین بخش دکور خانه است.
 • استفاده از نورھای طبيعی سبب پدیدار شدن فضایی آرام و دل پذیر است و استفاده از نورھای مصنوعی و موضعی، فضایی بزرگ با کمترین سایه را خلق می کند که سبب خستگی کمتر چشم می شود و در نھایت آرامش بيشتری برای اعضای خانواده فراھم می کند.
 • انتخاب کف پوش مناسب برای خانه یکی دیگر از نکات مھم است که باید برای داشتن فضای دلخواه در نظر گرفته شود.
  اگر فضایی کوچک دارید کهمی خواھيد آن را بزرگ تر از حد معمول نشان دھيد، بھتر است کف پوش ھایی در طيف رنگ ھای روشن انتخاب کنيد.
 • رنگ ھای سفيد، کرم، شيری و قھوه ای بسيار روشن از دسته رنگ ھایی ھستند که به بزرگ نمایی فضا بسيار کمک می کنند.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.