بازسازی آشپزخانه

۵ بھانه برای بازسازی آشپزخانه

در این مقاله طراحان آریا سعی دارد شما علاقمندان به طراحی داخلی را در بازسازی آشپزخانه کمک نماید.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

آیا خانه تان قدیمی ساز است و آشپزخانه تان رنگی از کھنگی به خود گرفته؟ طراحان آریا به شما کمک می کند تا با ۵ راھکار ساده، سریع و ارزان قيمت با بازسازی آشپزخانه بتوانيد ظاھری جدید به آن ببخشيد:

بازسازی آشپزخانه
بازسازی آشپزخانه

دستگيره ھا قدیمی شده؟

در آشپزخانه ھا معمولا تعداد کابينت ھا، کمدھاو کشوھا زیاد است. شما می توانيد با پرداخت ھزینه ای نه چندان زیاد، تمام دستگيره ھای آشپزخانه را عوض کنيد؛

البته یک شرط دارد و آن اینکه کابينت ھای شما نباید خيلی رنگ و رورفته باشند؛ وگرنه مجبورید اول، آنھا رارنگی بزنيد و بعدش سری به بازار بزنيد و دستگيره ھای مناسبی از ھرجنس و رنگی که به آنھا می آید، تھيه و نصب کنيد.
با عمل کردن به ھمين توصيه ساده می توانيد جلوه ای تازه به آشپزخانه تان ببخشيد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

بازسازی آشپزخانه
بازسازی آشپزخانه

آشپزخانه تان کم نور است؟

نور زیبایی خاصی به ھر فضایی می بخشد. اگر آشپزخانه تان نورگير نيست یا نورش کم است می توانيد منابع نوریرا در اطراف آن گسترش دھيد؛

مثلا اگر آشپزخانه تان بزرگ است و ميز صبحانه تان را در گوشه ای از آن قرار داده اید، لوستری کوچک بالای آن بياویزید.

حتی می توانيد از وسایل تزیينی نوردھنده نيز استفاده کنيد. ھمه چيز به سليقه خود شما بستگی دارد.
نگاھی به اندازه و ترکيب آشپزخانه تان بيندازید و بعد راھی چند لوسترفروشی شوید و آنچه مناسب است، تھيه کنيد.

پرده ھا دلگيرند؟

اگر احساس می کنيد فضای آشپزخانه تان دلگير و یکنواخت شده، پرده ھا را عوض کنيد. می توانيد برحسب رنگ کاشی ھا وکابينت ھا یتان پرده ھای روشن ساده یا گلدار بخرید اما ترجيحا پارچه ای انتخاب کنيد که خيلی ضخيم و تيره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا را روشن کند.

آشپزخانه

از رنگ دیوارھا خوشتان نمی آید؟

اگر رنگ دیوارھا یا کف آشپزخانه برایتان خسته کننده شده است، با یک کارشناس مشورت کرده و رنگی زیبابرای دیوارھا انتخاب کنيد. ترجيحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنيد تا شما را از افسردگی نجات دھد.
اگر کابينت ھای آشپزخانه تان فلزی است،می توانيد رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابينت ھا جلوه ای تازه ببخشيد.
در مورد کف آشپزخانه نيز می توانيد با کمی ھزینه کف پوش آشپزخانه را تغيير دھيد.

چيدمان تکراری شده؟

اگر توانش را دارید که بيشتر ھزینه کنيد، می توانيد چند وسيله برقی جدید و مدرن بخرید و آنھا را جای وسایل قبلی کهدر معرض دید بودند، قرار دھيد.
حتی می توانيد یک بوفه شيشه ای تھيه کنيد و چند ظرف کریستالی درون آن بگذارید.

گلدان روی ميزتان را عوض کنيد و اگر تا به حال درون آن گل ھای مصنوعی بوده، نوع دیگری گل تھيه کرده و درونش بگذارید.
اگر دستگيره، پيشبند و حوله را در کنار آشپزخانهمی آویختيد، می توانيد آنھا را درون کشو بگذارید یا جای آن را عوض کنيد یا سری جدیدی با رنگی جدید بخرید و آنھا را جایگزین کنيد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.