٧ نکته برای خريد لوستری مناسب

٧ نکته برای خريد لوستری مناسب

این روزھا فروشگاه ھا مملو از خریدارانی ھستند که با ذوق و شوق ھمراه با اضطراب لوازم و وسائل مورد نياز از جمله  لوستری مناسب برای خانه شان را انتخاب و خرید می کنند.
اشتياق برای داشتن لوازمی که مدت ھاست برای تھيه آنھا نقشه کشيده وبالاخره تصميم گيری کرده اند .

اضطراب بدان جھت که آیا لوازم انتخابی برای محيط خانه مناسب بوده و یا اساساً جلوه موجود در فروشگاه را خواھد داشت یا خير؟!

لازم به ذکر است برای آنکه از ميزان اینگونه اضطراب ھا در خرید کاسته شده و نتيجه نھایی زودتر حاصل شود، در انتخاب ھر وسيله رعایت نکاتی مورد نياز است.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

٧ نکته برای خريد لوستری مناسب
٧ نکته برای خريد لوستری مناسب

 

در ھمين راستا اگر شما نيز قصد دارید لوستری مناسب برای فضای مورد نظرتان در خانه تھيه کنيد ابتدا پيش از ھر کار موارد زیر را مورد توجه قرار دھيد:

 وسعت فضا:

از آنجایی که ھر فضایی ميزان مشخصی از نور را نياز دارد، آویختن لوستر ھای با شاخه ھای متعدد و در نتيجه لامپ ھای زیادتر از آن مقدار مورد نياز نه تنھا غيرضروری بلکه مازاد است بنابراین مجبور خواھيد بودلامپ برخی از شاخه ھا را خاموش کنيد.

مساحت سقف:

در یک معماری معمولی وسعت سقف و کف یک فضا یکسان است .

ولی از آنجایی که این روزھا کاربرد سقف ھای کاذب درحاشيه سقف اصلی بسيار رایج شده است، در واقع مقداری از مساحت اصلی کاسته شده و در نتيجه ھنگام خرید لوستر می بایست ھمان ميزان باقی مانده را به عنوان اندازه موجود ملاک قرار دھيد.

نورپردازی ثانویه:

اغلب فضاھا علاوه بر لوستر دارای منابع نورزای دیگری ھمچون آباژور، چراغ ھای دیوارکوب و در معماری امروزی ھالوژن ھای واقع در سقف ھای کاذب یا اصلی ھستند که آنھا نيز نقش نورپردازی محيط را برعھده دارند .

لذا در چنين شرایطی پيش از ھرگونه اقدام جھت انتخاب لوستر و احياناً دیوارکوب ھای آن بقيه منابع نورزای موجود و یا حتی امکان کاربرد منابع نورزای دیگر را در نظر بگيرید.

لازم به ذکر است ھرچه در فضا از منابع نورزای متعددی استفاده شود، ھم زیباتر خواھد بود و ھم کاربردھای گوناگونی را می توان از آن فضا دریافت کرد به شرط آنکه انتخابی مناسب و صحيح انجام پذیرد.

۱٫  در خانه ھایی که بر روی سقف ھای کاذب حاشيه و حتی بر روی سقف کاذب ميان سقف اصلی، چراغ ھای ھالوژن و یا مانند آن تعبيه شده
است، لوستر تنھا جنبه زیبایی داشته و بيش از ميزان نوردھی به موارد ظاھری آن از جمله ابعاد، مدل، فرم و غيره نيز توجه کنيد.

۲٫امروزه ساخت فرم ھا و شکل ھای ھندسی در قالب سقف کاذب در ميان سقف اصلی به ھمراه تعداد زیادی چراغ ھای ھالوژن بر روی آنھا بسيار رایج شده است.

غافل از آنکه این قبيل سقف ھا ھم باعث شلوغ شدن فضا شده و ھم ارتفاع ظاھری سقف اصلی را کاھش می دھد.

حال در نظر بگيرید اگر در ميان این سفينه ھای گچی لوستری با ابعاد بزرگ و چندشاخه نيز آویخته شود، چه نتيجه ای حاصل خواھد شد.

برای چنين موقعيتی لوسترھای ظریف سقفی بھترین انتخاب محسوب می شوند.

 ارتفاع سقف:

ارتفاع سقف یکی از تعيين کننده ترین عوامل در انتخاب لوستر است. ھنگامی که سقف محيط مورد نظر شما از حد معمول (٢/٨۵ الی ٣ متر) خيلی کوتاه تر باشد (حدود ٢/۵٠ (شما نمی توانيد از لوسترھای آویز به خصوص از نوع آویز کریستال دار استفاده کنيد.

زیرا امکان برخورد سر افراد با آن به ھنگام رفت و آمد وجود مگر آنکه محل آویختن لوستر به گونه ای باشد که یا در بالای ميز پذیرایی و یا ناھارخوری قرار گيرد.
ولی به طور کلی در شرایط عادی برای سقف ھای کوتاه بھترین انتخاب لوسترھای به اصطلاح سقفی است.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

 ابعاد لوستر:

علاوه بر موضوع نورپردازی، تعداد شاخه ھا و ميزان وات لامپ ھای مورد استفاده در لوستر، حفظ تناسب ابعاد آن با فضا نيز ازجمله ضروریات است. بنابراین برای فضای کم وسعت، لوستری انتخاب نکنيد که اگر چه کم شاخه است ولی از ابعاد بزرگی برخوردار باشد زیرافضایی نازیبا را ایجاد می کند.

 نحوه نورپردازی:

نورپردازی توسط لوستر به طور کلی چه آویز و چه سقفی با توجه به طرز قرارگرفتن شاخه ھا و در نتيجه لامپ، به سه فرم اصلی سربالا ، سر پایين و خوابيده تقسيم می شوند.

در مدل سربالا، نور به طرف با انتشار یافته و در نتيجه سقف ھم روشن می شود.

ولی درمدل سر پایين از آنجا که شاخه ھا و در نتيجه لا مپ ھا، به سمت پایين قرار دارند نور حاصل در بخش پایانی اتاق بيشتر بوده و سقف تاریک تر خواھدبود.

در مدل سوم شاخه ھا به موازات سقف و به صورت خوابيده بوده و معمولا این فرم در قالب لوسترھای غيرآویز و به اصطلاح سقفی وجوددارند. نورپردازی در این نوع لوستر ابتدا به طرفين یعنی دیوارھا صورت می گيرد.

نکته: علاوه بر مدل ھای یاد شده در فوق، حباب دار بودن و یا نبودن نيز در نور حاصل از ھریک از مدل ھا تاثيرگذار است.

سبک و مدل لوستر:

همچنان که به ھنگام انتخاب لوازم دکوراسيونی ھماھنگی آنھا به لحاظ مدل و سبک را در نظر می گيرید در تھيه لوسترنيز این مھم را مورد توجه قرار دھيد.

به عنوان مثال در یک فضای کاملا مدرن، آویختن لوستری با آویزھای کریستالی کاری ناصحيح بوده و به لحاظ دکوراسيونی محيطی ناھماھنگ را سبب می شود.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.