٧ اصل رنگی دکوراسيون

٧ اصل رنگی دکوراسيون

برای داشتن فضایی آرامش بخش و دلنشین استفاده از رنگ ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند .در این مطلب ٧ اصل رنگی در دکوراسيون را برای شما عزیزان شرح می دهیم.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

 ٧ اصل رنگی دکوراسيون
٧ اصل رنگی دکوراسيون

 

٧ اصل رنگی دکوراسيون:

۱٫اصل اول  رنگی دکوراسيون

اگر فضایی آرام و آرامش بخش برای خود و اعضای خانواده در نظر دارید،بھتر است از رنگ ھای سفيد و بژ استفاده کنيد.

استفاده از این رنگ ھا برای پوشش دیوارھا، کف و مبلمان بسيار مناسب ھستند و فضایی آرام به وجود می آورند.

۲٫اصل دوم رنگی دکوراسيون

اگر دوست دارید فضای خانه تان گرم، صميمی و ھمچنان آرام باشد، بھتر
است از رنگ ھایی که در طيف رنگ ھای قھوه ای تيره، خاکستری و مشکی ھستند، استفاده کنيد.

٧ اصل رنگی دکوراسيون
٧ اصل رنگی دکوراسيون

۳٫اصل سوم  رنگی دکوراسيون

مبلمان و وسایلی که در یک خانه استفاده می شوند تا زمانی که از الياف و بافت ھای طبيعی استفاده شده باشند، در زیر مجموعه رنگ ھای خنثی محسوب می شوند (برای مثال رنگ ھای چوبی و رنگ ھای فلزی از دسته رنگ ھای خنثی ھستند).

 

اگر فضای خانه را بر پایه بافت ھای طبيعی و رنگ ھای خنثی طراحی کرده اید، بھتر است از استفاده کردن رنگ ھای سردو گرم در این فضا اجتناب کنيد چرا که این رنگ ھا باعث ناھماھنگی و شلوغی در این فضا میشوند.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۴٫اصل چهارم  رنگی دکوراسيون

استفاده از الياف طبيعی در خانه ھایی که سبک خنثی دارند الزامی است. در این سبک از خانه ھا الياف طبيعی می توانند مکملی برای رنگ ھای خنثی باشند.

استفاده از کف پوش ھایی که بافت طبيعی دارند و ھمچنين استفاده از رومبلی ھا و پرده ھایی که دارای بافت طبيعی ھستند، باعث می شوند که خانه فضایی گرم و صميمی داشته باشد.

٧ اصل رنگی دکوراسيون
٧ اصل رنگی دکوراسيون

۵٫اصل پنجم رنگی دکوراسيون

اگر به وسایل تزیينی علاقه مند ھستيد، بھتر است وسایلی را خریداری کنيد که رنگ و بافتی ھماھنگ با دکور خانه تان داشته باشند.

در غير این صورت زیبایی و تاثير لوازم تزیينی از بين می رود و آن گونه که باید به محيط زیبایی ببخشند، مؤثر واقع نمی شوند.

در بعضی از مواقع انتخاب وسایل تزیينی که رنگی بسيار متفاوت با مبلمان و سبک خانه دارند باعث ایجاد حس نامتعادل در خانه می شود.

۶٫اصل ششم رنگی دکوراسيون

رنگ ھایی مانند سفيد عاجی، خاکستری و مشکی از دسته رنگ ھای مطرح خنثی ھستند که با ته رنگ ھایی که ھم طيف آنھا ھستند به
راحتی می توانند ترکيب شوند.

برای از یکنواختی خارج ساختن خانه ھایی که تنھا با رنگ ھای خنثی طراحی شده اند، می توانيد از دسته رنگ ھایمات، کدر و بسيار روشن استفاده کنيد.

این رنگ ھا می توانند رنگ ھایی مانند گلبھی بسيار روشن، کرم، زرد روشن و طلایی باشند.

۷٫اصل هفتم رنگی دکوراسيون

اگر از آن دسته افرادی ھستيد که ترکيب چند رنگ با رنگ ھای خنثی را دوست ندارید، بھتر است تنھا رنگ قرمز را به فضای خانه اضافه کنيد.

چرا که استفاده از رنگ قرمز در کنار رنگ ھای خنثی باعث زیباتر شدن فضای خانه و ھمچنان ساطع شدن ميزان بایی انرژی به محيط می شود و فضای خانه را از یکنواختی خارج می سازد.

اگر می خواھيد یک فضای مورد نظر در خانه بيشتر جلب توجه کند، بھتر است در آن فضا از رنگ قرمز استفاده کنيد.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.