٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

 اتاق خواب محبوب شما

طراحان آریا از ميان تمام دکوراسیون اتاق خواب ھای با سبک مدرن و یا سنتی ٢۵ مورد را بر گزیده است تا برای داشتن اتاق خوابی زیبا به شما علاقمندان طراحی داخلی کمک کنيم.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۱٫کلاسيک و شيک:

آبی سرد و بنفش سنبلی رنگھای طبيعی ھستند که در این اتاق خواب آرام انتخاب شده است که می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند، به تعادل رسيده اند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

مبلمان کلاسيک اگر ھماھنگ با سبک مدرن نباشد می تواند به زیبایی اتاق لطمه بزند، رنگ قھوه ای تخت و طرح ھای ھندسی و تاج تخت بلند و رنگھای بکار رفته ھمگی موجب جذابيت بيشتر این اتاق شده اند.

۲٫تقاطع شرق و غرب:

تقارن و تناسب در اجزای این اتاق خواب کاملابر گرفته از طراحی شرقی می باشد، اما چوب خود رنگ و چرم مصنوعی به کار رفته شده ما را به ھنر غربی می کشاند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :

در فضای زیر الھامی از چندین سبک رامی توان دید، بافتھای طبيعی به کار رفته شده و تقارن آنھا و رنگ مایه مسی پرده ھا و دیگر اجزای اتاق ھمگی به زیبایی و منحصر به فرد بودن اتاق کمک کرده اند.

۳٫تختخوابی با چھار دیرک در چھار گوشه آن:

در اولين نگاه پوستر ھای قاب شده بای تخت توجه را به خود جلب می کنند. راحتترین راه برای خلق فضایی دراماتيک، زیبا و مدرن انتخاب مبلمان بزرگ سایز می باشد.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
تخت خواب با رنگھای طبيعی و خاص خودش باعث ایجاد فضایی آرام و ایستا و بی جنبش شده است، رنگ دلفریب دیوار(بنفش کم رنگ؟
خاکستری؟ خاکستری مایل به قھوه ای؟) و رنگ آجری لحاف روی تخت بسيار ماھرانه و فریبنده انتخاب شده است.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما
٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

۴٫سبکی کاملا شخصی:

تخت، نيمکت، ميز ، بالشتکھا و تاج تخت ترکيبی دارند که موجب گرایش اتاق به سمت افقی(فروتن و لطيف) شده اند که احساسی از نيمه ھای قرن را به ما می دھند.
وسایل کنار تخت کمی از حالت افقی کاسته که باعث دلچسب شدن فضا می شود.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
اثاثيه موجود در اتاق حالتی افسانه ای به اتاق داده اند.
ترکيب زیبایی از منسوجات و مبلمان سبکی منحص به فرد را خلق می کند که در ھيچ
فروشگاھی به ھيچ قيمتی پيدا نخواھد شد.

۵٫پوششی ظریفانه:

این تخت خواب مجلل با یه ھایی از روتختی ھای زیبا پوشيده شده است که ھر کدام لطيف تر و زیباتر از قبلی می باشد.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
بافتھای بسيار زیبا که بر روی تخت مشاھده می شود مثل تاج تخت با روکش زبر کتانی، بالشتکھای زیبای ابریشمی لطيف با صندلی دو نفره با روکش موھری ترکيبی زیبا ایجاد کرده اند.
طرح و رنگ ھميشه در دکوراسيون مھم ھستند اما جذابيت این اتاق به وجود بافتھای متعدد می باشد که جلوه ای فوق العاده به آن داده است.

٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما
٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

۶٫گرم و مدرن:

روتختی سفيد و لوازم موجود در اتاق در تضاد با دیوار قھوه ای ھستند تا اتاق خواب را فضایی مرموز و مھيج نشان دھند.
بالشتک ھای رنگارنگ کانون توجه در اتاق می باشند.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
اتاقھای بزرگ فضای خوبی برای ترکيب انواع سبکھا مھيا می کنند.
دراین اتاق، رنگھای زمينی، روتختی زیبا و ھنر ھای دستی فضایی کامل ایجاد
کرده اند که کاملا مناسب و امروزی می باشند.

۷٫ساده و شيک:

آبی مه آلود دیوارھا جو آرامی را در این اتاق با شيوه ای زنانه و بصيرانه خلق کرده است. گلچينی از مبلمان بسيار مدرن و عالی فضایی شخصی و جذاب به اتاق داده اند.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
کف با رنگ تيره انعکاسی از رنگ قھوه ای سقف است که بسيار گيرا و غير منتظره می باشد و با چھلچراغ آویزان شده بسيار شيک تر و صميمی تر شده است.

۸٫بدو ن تجمل گرایی:

انتخاب ماھرانه مبلمان و رنگ بندی خنثی فضایی بسيار شيک ایجاد کرده است و قرار دادن تخت به صورت مورب و اثاثيه بزرگ سایز فضا را خاص ودراماتيک کرده است.
▪ چرا آنرا دوست داریم :

ترکييب زیبای رنگ سفيد و قھوه ای و نوع اثاثيه، بسيار با ھم منطبق ھستند که مایه ی شگفتی فرد می شود.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

۹٫استراحت گاھی حکيمانه:

رنگ پرده ھا،تاج تخت و دیوارھا زمينه ای آرام را ارائه داده اند که با رنگ سفيد ساده کتانی لوازم موجود اتاق را به سمت آرامش کشانده است.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
یک انتخاب عالی برای اتاق خواب رنگھای محدود برای دکوراسيون آن می باشد. تنھا نقشی که می توان یافت طرح راه راه بالشتکھای روی تخت است که بسيار ھماھنگ با سفيدی تخت می باشد.

٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما
٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

۱۰٫ترغيب برای خواب:

دراین اتاق،تخت خواب نقش اول را دارد، این در حالی است که وسایل اتاق محدود است. تخت با سادگی خود بسيار عالی در برآمدگی سقف جای گرفته است و توجه را به سمت خود می کشاند.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
رنگ بسيار ساده دیوار و تخت و تزئينات بکار رفته به معماری اتاق اجازه می دھد که خودی نشان دھد.

 

۱۱٫ساده اما شاھانه:

این اتاق خواب گویی برای پادشاه تزئين شده اما شما ھم می توانيد در آن اقامت کنيد! تاج تخت بسيار بزرگ بسيار عالی با روتختی مخملين گرم و نرم با رنگ گرم جفت شده است.
٢ صندلی کوچک در پای تخت بر این لطافت و ظرافت افزوده و به شما پيشنھاد می کند کفش خود را درآورده و
استراحتی کنيد.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
درخشندگی کاغذ دیواری گلدار و ھمانگی رنگھا بر دولتمندی اتاق افزوده است.

۱۲٫جای خواب شيک:

٢ آینه بلند در دو طرف تخت، چراغ خوابھای منحصر به فرد و ميزھای کنار تخت با سبک امروزی و تقارن موجود در آن،سنت و مدرنيته را درھم آميخته است.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
قسمتی از این پنجره وسيع با صفحه ای مات پوشيده شده است که می تواند ھم اجازه دھد که نور کافی به اتاق وارد شود ھم به تخت حالتی
دنج داده است.

۱۳٫طرحھای شاد:

رنگ قرمز و صورتی بالشتکھا و کاغذدیواری آبی با طرح شبکه ای زمينه جذابی را برای یک تاج تخت راه راه و بلند آماده کرده است.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
ترکيب قرمز و سفيد و آبی و… و صورتی؟؟ ریسکی می باشد که در این اتاق شده است، متفاوت بودن و ترکيب رنگھای غير منطقی که به نظر
ھماھنگ نيستند گاھی فضاھایی منحصر به فرد به وجود می آورند.

۱۴٫رنگ ھای گرم:

در این اتاق با انتخاب تخت خواب صورتمه ای و کنار تخت ھایی که گویی ورم کرده اند کمی از حالت سنتی فاصله گرفته اما با انتخاب فرشی با
طرح کلاسيک و عکسھای بای تخت به تعادل رسيده است. گلھای تازه در اتاق توجه ھر بيننده ای را به خود جلب می کند.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
اثاثيه بزرگ سایز این اتاق کوچک را بزرگتر نشان می دھد.استفاده از رنگھای گرم در وسایل و رنگ دیوار فضای دلنشينی را ایجاد کرده است.

 ٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما
٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

۱۵٫به یاد دریا:

تخته ھای سفيد و کاغذ دیواری آبی پررنگ ما را به یاد نيروی دریایی می اندازد و زمينه ای عالی برای تخت خواب الھام شده از دریا ایجاد می
کنند.تزئينات کنار تخت و تصویرھای ساده در بای تخت موضوع دریا را تقویت می کنند و مفروش استفاده شده کاملا از شنھای ساحل دریا الھامگرفته شده است.

▪ چرا آنرا دوست داریم :
این اتاق توسط عناصر بصری از جمله پالت رنگی مناسب و تزئينات متناسب با موضوع و البته بدون استفاده از فانوس دریایی؟؟ به موضوع موردنظر خود که دریا می باشد کاملا نزدیک است.

۱۶٫ظرافتی زنانه:

مخمل خواب دار تاج تخت، بنفش کمرنگ دیوارھا و چلچراغ بسيار ظریف و عالی حالتی زنانه به اتاق داده است. ترکيب غير معمول رنگھای اتاق و
ھمچنين طرح ھای به کار رفته بر روی تخت جذابيتی فوق العاده به اتاق داده است.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
رنگبندی استفاده شده در اتاق بسيار مطابق با مد روز می باشد که بسيار با سليقه و حيرت آور است و شخصيتی خاص به اتاق داده است.

۱۷٫استفاده ای عالی از اتاقک زیر شيروانی:

ھنرھای کلاسيک و صنایع دستی موجود در اتاق گاه ویژگی اصلی یک اتاق می باشند. برای نگھداشتن احساس کلاسيک در اتاق زیر شيروانی، سقف با سفيد رنگ آميزی شده که بسيار با نوع معماری اتاق ھماھنگ است تخت با رنگھای گرم در زیر پنجره قرار گرفته است.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
ترکيب سقف و تزئينات داخل اتاق احساس بسيار خوشایندی به فرد می دھد که این نشانه ھمانگی اجزای اتاق می باشد.

۱۸٫در وسط صحنه:

این اتاق چند سطحی، جذاب و مجلل می باشد.
دیوارھای خاکستری روشن یک مکمل زیبا برای بافت گلدار زرد می باشد.پنجره ھای بلند نور
زیادی را وارد اتاق می کنند که به شکوه این اتاق خواب می افزاید.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
استفاده از رنگ قھوه ای تيره درکفپوش اصلی فضایی مھيج به اتاق داده است و مفروش اتاق با کفپوش فرعی اتاق از لحاظ رنگی بسيار ھماھنگ
می باشد.

۱۹٫دستی بر مدرنيته:

این اتاق خواب در حين سادگی بسيار خبره و ماھرانه چيده شده است. استفاده از تختی با چھار دیرک در اتاق با چيدمان آن بسيار امروزی و مدرن می باشد.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
رنگ مفرغين دیوار آجری و کفپوش چوبی گذشته ای از ساختمان را به ما می گوید که در تضادی بسيار زیبا با مبلمان امروزی درون اتاق می باشد.

۲۰٫رنگ وطرح:

طرح گلدار زرد رنگ با طرح راه راه تخت و بالشتکھای گلدار نشان دھنده بی باک بودن چيدمان اتاق است و آن فضایی خاص و زیبا داده است.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
گاھی اوقات جای آن است که بسيار بی باک با طرح و رنگ بازی کرد.

۲۱٫گلدار و شکيل:

رنگ یاسی با سفيد تخم مرغی به ھمراه دیگر رنگھای رنگ پریده حالتی جذاب برای یک اتاق خواب مطابق با مد روز می آفریند.کادرھای روی دیوار
فضایی زیرکانه برای نصب قابھای کوچک و زیبا فراھم کرده است.طرح ھای روی بالشتک ھا توجه را به خود جلب می کنند.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
زیبایی یک اتاق خواب به چيدمان زیبا و منحصر به فرد آن است نه به کارگيری اجناس گران قيمت .

۲۲٫خارج از قوانين:

تخت خواب مدرن به ھمراه عسلی ھایش در کنار صندلی چرمين و فلزی جلوه خاصی دارند و رنگ ھر دو که رنگھایی گرم دارند زیبایی آنرا دوچندان
ميکند.
▪ چرا آنرا دوست داریم :

تابلوی بالای تخت در عين غير معمول بودن به امروزی کردن اتاق کمک کرده است و فضایی منحصر به فرد ایجاد کرده است که می توانيد با یافتن
چنين آثاری فضایی این چنينی به اتاقتان بدھيد.

اتاق خواب
٢۵ پيشنھاد برای اتاق خواب محبوب شما

۲۳٫عاشقان کتاب:

این اتاق گویی انباری است که دوستداران کتاب چه برای مطالعه و چه برای دکوراسيون می توانند از آن لذت ببرند.اما طاق قوسی بای تخت به
دنج بودن تخت کمک کرده تا کمی از ھياھوی کتابخانه فاصله بگيرد.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
کانون اصلی توجه، کتابخانه می باشد اما با استفاده از رنگ بندی ساده و تقریباً سفيد از شلوغی بيشتر اتاق کاسته شده است.

۲۴٫سمساری شيک:

با ترکيب و تطبيق(البته بيشتر ترکيب) اثاثيه سمساری این اتاق سطحی با از مھارت انتخاب را به رخ می کشد.
ھر کدام از اثاثيه (بوفه کنار اتاق، صندلی پای تخت و حتی خود تخت) به نوعی شخصيتی ویژه به اتاق داده اند.
▪ چرا آنرا دوست داریم :
گذشته از قدیمی بودن اثاثيه، این سمساری جذاب موفق شده است فضایی بسيار دلفریب و زیبا ایجاد کند.

۲۵٫پر کردن فضای خالی:

طرح سقف ساده و شيک می باشد اما عکس آن آدم غول پيکر چه؟؟
این تصویر بزرگ سایز مثلث جالبی با تخت و کفپوش ایجاد کرده و از نظربصری جلوه ای خاص به اتاق بخشيده اند.

▪ چرا آنرا دوست داریم :
فضاھای بزرگ نيازمند حرکتھایی بی باک می باشد. تصویر قاب شده ،آینه بالای تخت و تاج تخت ھر کدام به نوبه خود حجم وسيعی از اتاق را به خود اختصاص داده اند و اتاق را به نحوی زیبا پر کرده اند.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.