٢۴ ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب

٢۴ ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب

سعی ما در طراحان آریا بر این است که شما دوستان را با راهنمایی در جهت به کار گیری ایده های ناب و گاهی ساده ترین وسایل و لوازم در جهت زیباتر ساختن محیط اطراف خود گامی به سمت ارتقائ آگاهی شما عزیزان علاقمند به طراحی داخلی برداریم.

در این بخش به پرداختن ایده هایی جهت تناسب علمی دکوراسیون اتاق خواب شما با سلایق تان می پردازیم.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

کشف مدل ھای مورد نظر:

زمانی که برای خرید وسائل به فروشگاه می روید مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارید تھيه می کنيد ، اما اغلب طراحان و مھندسين معمار رنگ ھا و طرح ھایی را توصيه می کنند که در حين ورود به اتاق خواب شما را تحت
تأثير قرار می دھد.

تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد:

از طرح ھا و مدل ھایی استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھيد.

اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:

ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً۴٠ cm می باشد.
اگر تخت خواب شما خيلی کوتاه است می توانيد از پله ھای عمودی برای افزایش ارتفاع تخت استفاده کنيد.

تشک رویی تخت:

بھتر است برای این منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زیبایی دارند ھم بسيار نرم و مناسب ھستند.

دکوراسیون اتاق خواب 
دکوراسیون اتاق خواب

نصب یک سایبان:

با استفاده از یک تکه پارچه یا پرده، ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانيد سایبانی برای تختتان بسازید.
به این ترتيب که چوب ھا را به دیوار نصب کرده و فضایی را ایجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه یا پرده محصور شده باشد.

استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:

“صورتی” یکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زیباتر کردن اتاق استفاده می کنند.

اما رنگ رؤیایی که می تواناز آن استفاده کرد قرمز یا عنابی روشن است.

اتاق خواب خود را به صورت محلی عجيب اما قابل توجه درآورید:

شما به راحتی می توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از وسایل عجيب و غریب اما زیبا که ھر کدام به نحوی نيز می توانند تک باشند تزئين کرده و اتاقی جذاب و زیبا بسازید.

ساختن اتاق خواب رؤیایی:

شما می توانيد با استفاده از طرح ھا و مدل ھایی خاص ، ھمچنين با چينش صحيح وسائل و در نھایت با استفاده از رنگ سفيد خالص و یا حتی استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤیایی برای خود خلق کنيد.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:

می توانيد برای تزئين تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی به شکل ھای مختلف استفاده کنيد ؛ به این ترتيب که آنھا را بر روی تخت قرار داده
و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانيد منظره ھای مختلفی ایجاد کنيد.

٢۴ ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب
٢۴ ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

ساختن یک جایگاه نشيمن در کنار پنجره:

شما می توانيد در زیر پنجره، محلی را ایجاد کنيد که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارید از این
محل به عنوان جایگاھی برای نشستن استفاده کنيد می توانيد از یک بالش بزرگ برای این منظور استفاده کنيد.

ایجاد محلی پنھانی برای تلویزیون:

شما می توانيد محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دید ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤیت باشد برای این منظور در
نظر بگيرید که می تواند یک صندوق و یا حتی یک سکو باشد.

تزئين اتاق خواب با استفاده از انواع مپ ھا:

اگر از این اصل که ” سودمندی بر زیبایی ارجحيت دارد” صرف نظر کنيم می توانيم با استفاده از انواع مپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئين کنيم.

مرتب کردن شلوغی ھا:

با کنترل کردن وسائل اتاقمان، به راحتی می توانيم اتاقی مرتب و منظم داشته باشيم .
مثلا مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردنکامپيوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.

ایجاد یک ميز به عنوان جایگاھی برای برخی وسائل:

این کار می تواند یک مدل جالب برای اتاق خواب باشد. ميزی برای قراردادن انواع لباس ھا و یا ميزی برای آثار نقاشی و غيره.

اھميت دادن به ایجاد یک فضای آرام و خلوت:

شما می توانيد با داشتن یک اتاق مرتب و تميز و البته زیبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنين صميمی برای خود و دیگران ایجاد کنيد.

استفاده از شمع:

شما می توانيد با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زیبایی اتاق خود بيفزائيد و محيطی با نوری رؤیایی را خلق کنيد.

٢۴ ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب
٢۴ ايده برای بھتر ساختن اتاق خواب

استفاده از گل ھای تازه برای تزئين:

استفاده از گل نيز می تواند راھی برای زیباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به این نکته که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و
برخی دیگر طرفدار گل ھای تازه که این کار با توجه به سليقه و علایق شخصی انجام می گيرد.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

وجود پنجره:

وجود حتی یک پنجره در اتاق خواب می تواند یک فضای دل انگيز را ایجاد کند.

انتخاب رنگ مناسب:

برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب، نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می شود و تعيين نوع فرش مؤثر است.به عنوان مثال، این که از چه نوع پارچه ای برای تشک و یا بالش ھا استفاده می کنيم ( ترمه، مخمل و غيره ) مھم است.

استفاده از سيستم ھای صوتی:

بھره بردن از یک سيستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسيقی ھا را به ما می دھد و محيطی جذاب را خلق میکند.

استفاده از وسائل معطر:

علاوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانيم از وسایل معطر دیگری نيز استفاده کنيم. مثلا می توانيم کاغذھایمان را قبل از استفاده آغشته
به عطر مورد علاقه مان بکنيم و برای معطر شدن فضا آن را آویزان کنيم.

ایجاد یک فضا برای نشستن:

با استفاده از تعدادی صندلی، نيمکت و انواع آن می توان به راحتی فضایی را برای نشستن ایجاد کرد.

استفاده از وسائل و ایده ھای شخصی:

برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختيار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا، کتاب ھا و… که با استفاده از این مجموعه ھا طرح ھای زیبایی را می توانند در اتاقشان ایجاد کنند.

ساختن یک شومينه یا بخاری:

در نظر گرفتن فضایی برای قراردادن شومينه یا بخاری نيز می تواند بسيار مھم باشد.
تنھا با نصب یک بخاری و یا ایجاد یک شومينه می توانيد باعث ایجاد تغيير در اتاق خوابتان شوید و طرحی جدید را ایجاد کنيد.

اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.