١١ نکته درباره پوشش ديوارھا

١١ نکته درباره پوشش ديوارھا

در این مقاله طراحان آریا راجع به ١١ نکته درباره پوشش ديوارھا برای علاقمندان به طراحی داخلی سخن می گوید.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.

دیوارها در بزرگنمایی، همین طور انتقال حس صمیمیت و گاهی تلفیق هنر و انرژی درمانی در فضاهای اطراف ما مورد استفاده قرار می گیرند .در حقیقت ما با استفاده از دیوار پوش ها می توانیم جهت انتقال یا دریافت انرژی محیط و هیجانات خویش استفاده کنیم .در ذیل به صورت مختصر و کلی ١١ نکته درباره پوشش ديوارھا را برای شما عزیزان می آوریم:

١١ نکته درباره پوشش ديوارھا
١١ نکته درباره پوشش ديوارھا
 • در اتاق نشيمن بھتر است از پوشش ھای دیواری با الياف طبيعی و پارچه ای استفاده کنيد تا یک حس دوستانه و صميمی به اطراف و اطرافيان تان منتقل شود.
 •  در اتاق پذیرایی ترجيحا از پوشش ھایی استفاده کنيد که در آن از براده ھای چوب، خرده ھای فلز و موادی مثل پی وی سی به کار رفته باشد.چنين پوششی در ضمن رسمی بودن، مقاومتش نسبت به سایر پوشش ھا بيشتر است.
 • ١١ نکته درباره پوشش ديوارھا
  ١١ نکته درباره پوشش ديوارھا
 •  در تعيين پوشش اتاق بچه ھا می توانيد از طرح ھای متنوع عروسکی و رنگ ھای شاد و درخشان کمک بگيرید.
 • با استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله، می توانيد دیوارھا را بلندتر جلوه داده و این حس را القا کنيد که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.
 • با استفاده از طرح ھای افقی، می توانيد خانه را وسيع تر و پھن تر از آنچه ست، نشان داده و در عين حال، سقف را به کف نزدیک تر نشان دھيد.
 • با استفاده از طرح ھای شلوغ و گُل دار، می توانيد فضا را کوچک تر نشان دھيد.
 •  با استفاده از طرح ھای قطری و زیگزاگ، می توانيد محيط را زنده و پویا جلوه دھيد. چنين طرح ھایی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.
 •  یادتان باشد که اگر الگوی پوشش دیواری تان خيلی نزدیک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد، پوشش دیوارتان بر جلوه محيط غلبه خواھد کرد، به نحوی که مبلمان و وسایل داخل اتاق کمتر دیده می شوند.
 •  یادتان باشد که ھماھنگی بين بافت پوشش دیواری و دیگر زیر مجموعه ھای مبلمان بسيار مھم بوده و بھتر است که این اقلام را در یک طيف رنگی و یا مکمل یکدیگر انتخاب کنيد.
 •  بھتر است قبل از انتخاب پوشش دیواری، از تاثير رنگ ھا بر محيط و موارد استفاده شان در مکان ھای مختلف آگاھی داشته باشيد.
  رنگ ھا حتی اگر با اليافی طبيعی و در قالب پوشش دیوار ھم باشند تاثير زیادی بر محيط می گذارند. باید توجه کنيد که طرح و رنگ باید با روحيه اعضای خانواده متناسب باشد چون ھر کدام از آنھا حس متفاوتی را به محيط القا می کنند.
 •  از رنگ ھای درخشان بھتر است که در اتاق کودکان استفاده کنيد.
  این رنگ ھا موجب ایجاد انرژی و ھيجان در کودکان می شود.
  به طور معمول رنگ ھای درخشنده با رنگ سفيد رقيق می شوند.اگر به دنبال مدرن ترین سبک های طراحی داخلی دنیا هستید؛با طراحان آریا همراه باشید.